Tuesday, February 13, 2007

Friends in Vietnam!

Thanks to Nguyen Thi Ut for this lovely translation.

Good Friends…/ những người bạn tốt
Talk to each other/ nói chuyện cùng nhau
Listen to each other/ lắng nghe cùng nhau
Play Together/ vui chơi cùng nhau
Lend things/ cho tất cả
Share things/ chia sẽ tất cả
Help each other/ giúp đỡ lẫn nhau
Give presents/ cho nhau những món quà
Care/ quan tâm

No comments: